Raadsinformatie-avond (beeldvorming)

Raadsinformatie-avond

Naast de raadscommissies organiseert de gemeente Bergen ook maandelijkse bijeenkomsten waarbij er sprake is van beeldvorming over thema’s vanuit raad, samenleving, college en worden raadsinformatiebijeenkomsten geagendeerd. Indien nodig vinden er parallelle sessies plaats op de geplande raadsinformatie-avonden.

Eveneens worden raadsinformatieavonden gebruikt voor vergaderingen van door de raad ingestelde werkgroepen.

Een raadsinformatiebijeenkomst heeft tot doel het informeren van de raads- en commissieleden over voor de raad relevante onderwerpen of ter uitwisseling van (technische) informatie ter voorbereiding op de bespreking van voorstellen in een commissievergadering.  

  1. De raadinformatiebijeenkomst kan worden gebruikt voor: 
    1. het houden van de presentaties of het geven van informatie door het college; 
    2. het horen van meningen van betrokkenen en belanghebbenden over een onderwerp of voorstel; 
    3. het peilen van meningen;  
    4. het houden van bijeenkomsten over actuele onderwerpen die van belang zijn voor de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak van de raad waar ook ruimte is voor inbreng van deskundigen, belanghebbenden en/of belangstellenden. 

Deelnemen aan de raadsinformatie-avond

Elke inwoner, vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie of bedrijf en een belanghebbende kan op verzoek (over een onderwerp dat op de agenda staat) of uitnodiging over de beeldvorming aan de raadsinformatiebijeenkomst deelnemen.  

Een ieder kan het woord voeren en krijgt hiervoor max. 20 minuten de tijd. Er kunnen maximaal 4 deelnemers op een avond ingepland worden en de volgorde van aanmelding wordt gehanteerd.

Het is noodzakelijk dat men zich hiervoor op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur aanmeldt. U kunt hiervoor mailen naar bureaugriffier@bergen-nh.nl.