Spelregels spreekrecht

Algemene raadscommissie en commissie bestemmingsplannen

Spreekrecht inwoners

Inwoners hebben spreekrecht. Zij kunnen maximaal 5 minuten het woord voeren in de algemene raadscommissie over een niet op de agenda voorkomend onderwerp. De totale beschikbare spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten.

Spreekrecht belanghebbenden

Belanghebbenden kunnen in een vergadering maximaal 5 minuten het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Bij veel aanmeldingen kan de voorzitter hiervan afwijken en de duur van het spreekrecht per persoon per agendapunt inkorten. De inbreng moet zakelijk en beknopt worden weergegeven.

Aanmelden
Mocht u als inwoner of als belanghebbende willen inspreken dan wordt u vriendelijk verzocht dit vooraf te melden bij de griffier a.i. de heer Ad Anthonissen (06-51073692 of a.anthonissen@bergen-nh.nl ) .

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur.

Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat is ingesteld (waarop nog niet door het college of rechter is beslist);
  • Ingekomen stukken, besluiten- en toezeggingenlijsten, rondvragen
  • Benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht titel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend.