Spelregels spreekrecht

Algemene raadscommissie

Aan het begin van de commissievergadering is maximaal 15 minuten ingeruimd voor spreekrecht over zaken die niet op de vergaderagenda staan, maar die wel vallen binnen het werkgebied van de gemeenteraad. Ook bestaat de mogelijkheid om bij een agendapunt het woord te voeren.
Wie van dit spreekrecht gebruik wil maken krijgt gedurende 5 minuten de gelegenheid dit te doen. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter bepaalt de volgorde van spreken.

Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat is ingesteld (waarop nog niet door het college of rechter is beslist);
  • Ingekomen stukken, besluiten- en toezeggingenlijsten, rondvragen
  • Benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht titel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Om het spreekrecht goed te laten verlopen is het belangrijk dat de aanmelder duidelijk aangeeft waarover of bij welk agendapunt er gesproken gaat worden.
U kunt zich uiterlijk tot 12.00 uur tot op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie via telefoon (088) 909 70 10 of digitaal via het aanmeldingsformulier.

Specifiek voor de commissie bestemmingsplannen

Om het spreekrecht goed te laten verlopen is het belangrijk dat de aanmelder duidelijk aangeeft over welk agendapunt ingesproken gaat worden.
U kunt zich uiterlijk tot 12.00 uur tot op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie (088) 909 70 10 of digitaal via het aanmeldingsformulier.