Raadscommissies

Gemeente Bergen heeft twee raadscommissie t.w. de algemene raadscommissie en de commissie bestemmingsplannen.

De raadscommissies hebben de volgende taken:

  • Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad en uitbrengen advies aan de raad over raadsvoorstellen.
  • Uitbrengen advies aan de raad uit eigen beweging.
  • Voeren van overleg met college of burgemeester over verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur.