Raadscommissies (oordeelsvorming)

Gemeente Bergen heeft raadscommissies, indien nodig parallelle sessies op de geplande commissieavonden.

 In de commissies vindt de oordeelsvorming plaats en de commissies hebben de volgende taken:

De commissievergadering heeft tot doel het bij de leden van de raad en leden van de commissie laten vormen van een (inhoudelijk) oordeel over aan de raad voorgelegde voorstellen, initiatieven, zo mogelijk eventuele moties en amendementen of andere stukken. 

De commissievergaderingen worden gebruikt voor: 

  1. de bespreking van door het college ter besluitvorming voorgelegde voorstellen en het formuleren van een advies daarover aan de gemeenteraad; 
  2. alle overige zaken waarvan de agendacommissie oordeelt dat die besproken dienen te worden in de commissievergadering.

 Bij de eerste bespreking van een voorstel of onderwerp kunnen inwoners en/of vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven en belanghebbenden inspreken. Insprekers dienen zich vooraf aan te melden bij de griffie, dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt hiervoor mailen naar het volgende e-mailadres: bureaugriffier@bergen-nh.nl 

Spelregels:

per inspreker is maximaal 5 minuten spreektijd beschikbaar. Indien een groep personen gebruik wil maken van het recht tot inspreken, kan de voorzitter de uitvoering beperken tot één of meer vertegenwoordigers van die groepering. De voorzitter is bevoegd de spreektijd in bijzondere gevallen of als zich veel insprekers hebben gemeld aan te passen.  

1. Het woord kan niet worden gevoerd:  

  1. over een niet op de agenda staand voorstel of onderwerp; 
  2. over voorstellen of onderwerpen waarvoor reeds in een eerdere commissie de mogelijkheid tot inspreken is geboden, tenzij er nieuwe informatie beschikbaar is waarover inspreken eerder nog niet mogelijk was;  
  3. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
  4. in de Algemene Raadscommissie zoals bedoeld in artikel 26, tweede lid, van dit reglement; 
  5. over brieven en stukken op de lijst van ingekomen stukken en over besluitenlijsten;
  6. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; 
  7. over een gedraging waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene Wet bestuursrecht is of kan worden ingediend; 

2. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. 

3. De inspreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de leden van de vergadering toestaan aan de insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en leden van de vergadering.